forex trading logo

 

Nhm nghi?p v? chnh

Quy t?c b?o hi?m

Tin t?c m?i c?p nh?t

PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ bảy, 23 Tháng 2 2013 08:45

1. ??i t??ng b?o hi?m:
Gi?ng d?u, gi?ng kh ho?c gi?ng nhi?t n?ng:
- ?ang khoan,  ?ang lm su,  ?ang ???c b?o d??ng,  ?ang ???c tu b?, ?ang ???c hon t?t ho?c ?ang c?i t?o cho ??n khi hon  thnh ho?c t? b?
- ?ang s?n xu?t;
- ?ang ? trong tr?ng thi t?m ?ng;
- ?ang ? trong tr?ng thi trm kn v t? b?

2. Ph?m vi b?o hi?m
Ph?n I:
 b?o hi?m kh?ng ch? gi?ng
- Kh?ng ch? tr? l?i ho?c c? g?ng kh?ng ch? tr? l?i gi?ng ho?c nh?ng gi?ng m?t kh? n?ng kh?ng ch? ???c b?o hi?m v b?t k? nguyn no, bao g?m c? b?t k? gi?ng no khc ???c b?o hi?m b? m?t kh? n?ng kh?ng ch? do h?u qu? tr?c ti?p ho?c gin ti?p c?a vi?c m?t kh? n?ng kh?ng ch? c?a gi?ng khng ???c b?o hi?m,
- D?p t?t ho?c c? g?ng d?p t?t:
+ ?m chy trn m?t ??t ho?c d??i ?y n??c pht ra t? gi?ng ho?c nh?ng gi?ng ???c b?o hi?m ? ?y ho?c  pht ra t?  b?t k? gi?ng no khc b? chy do h?u qu? tr?c ti?p c?a vi?c m?t kh? n?ng kh?ng ch? c?a gi?ng ho?c nh?ng gi?ng ???c b?o hi?m ? ?y 
+ L?a trn m?t ??t ho?c d??i ?y n??c c th? gy nguy hi?m cho gi?ng ho?c nh?ng  gi?ng ???c b?o hi?m ? ?y.

Ph?n II: b?o hi?m chi ph khoan l?i 
- Ng??i b?o hi?m ??ng b?i th??ng cho Ng??i ???c b?o hi?m nh?ng chi ph th?c t? pht sinh m?t cch h?p l ?? khi ph?c l?i ho?c khoan l?i gi?ng ???c b?o hi?m hay m?t ph?n gi?ng ???c b?o hi?m b? t?n th?t hay b? thi?t h?i do h?u qu? c?a m?t s? c? d?n ??n m?t khi?u n?i l? ra ?  ???c b?i th??ng theo ph?n 1 c?a b?o hi?m ny n?u nh? ph?n gi? l?i c?a Ng??i ???c b?o hi?m p d?ng ??i v?i Ph?n 1 b?ng khng (0).

Ph?n III: b?o hi?m r r?, nhi?m, nhi?m b?n v vi?c lm s?ch
- Chi ph kh?c ph?c h?u qu? ho?c ti?n b?i th??ng thi?t h?i v? b?n thn (ch?t ng??i ho?c khng ch?t ng??i), ti?n b?i th??ng v? vi?c m?t kh? n?ng s? d?ng ti s?n b?t ngu?n tr?c ti?p ho?c gin ti?p t? vi?c r r?, nhi?m ho?c nhi?m b?n pht sinh t? cc gi?ng ???cb?o hi?m.
- Chi ph nh?m th?c hi?n ho?c c? g?ng th?c hi?n vi?c di chuy?n, tri?t tiu, thu gom nh?ng ch?t r r?, gy nhi?m ho?c nhi?m b?n thot ra t? cc gi?ng ???c b?o hi?m.
- Chi ph bo ch?a nh?m ??i ph v?i b?t k? khi?u n?i no b?t ngu?n t? vi?c r r?, nhi?m ho?c nhi?m b?n th?c t?.

3. Ph b?o hi?m:
Ph b?o hi?m phu ?? su c?a gi?ng theo ??n v? feet

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 23 Tháng 2 2013 08:47
 
PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ bảy, 23 Tháng 2 2013 08:44

1. ??i t??ng b?o hi?m:
b?o hi?m ny b?o hi?m cho cc ho?t ??ng ???c ti?n hnh trong qu trnh th?c hi?n d? n v?i ?i?u ki?n cc ho?t ??ng ny ? ???c tnh trong gi tr? b?o hi?m. Cc ho?t ??ng b?o hi?m ny bao g?m: mua s?m nguyn v?t li?u, xy d?ng, ch? t?o, h? th?y, b?c d? hng, v?n chuy?n trn ??t li?n, ???ng bi?n ho?c ???ng hng khng (bao g?m c? v?n chuy?n t?i cc c?ng hay ??a ?i?m theo yu c?u), l?u kho, lai ko, rng bu?c, l?p ??t, chn l?p, l?p rp v/ho?c cc ho?t ??ng ghp n?i, ki?m tra v v?n hnh ch?y th?, b?o tr, cc ho?t ??ng ban ??u v b?o d??ng, cc nghin c?u, thi?t k?, k? thu?t, qu?n l d? n, ki?m tra, ch?y th?, ??t ?ng, ?o ho, v v?n hnh. Cc ho?t ??ng b?o hi?m c?ng bao g?m nh?ng h?u qu? pht sinh tr?c ti?p t? cc ho?t ??ng khoan, nh?ng ch? khi c thng bo cho Ng??i b?o hi?m v ???c Ng??i b?o hi?m ??ng .

2. Ph?m vi b?o hi?m:
Ph?n I: Thi?t h?i v?t ch?t
Tun theo cc ?i?u kho?n/?i?u ki?n v ?i?m lo?i tr? c?a b?o hi?m, Ph?n I b?o hi?m m?i r?i ro v? t?n th?t v/ho?c thi?t h?i v?t ch?t ??i v?i cc ti s?n ???c b?o hi?m theo b?o hi?m, v?i ?i?u ki?n t?n th?t hay thi?t h?i ? pht sinh t? m?t s? c? trong th?i h?n b?o hi?m.
Ph?n II: b?o hi?m trch nhi?m
Tun theo cc h?n m?c trch nhi?m, ?i?u kho?n, ?i?u ki?n v cc ?i?m lo?i tr?, Ng??i b?o ??ng b?i th??ng cho Ng??i ???c b?o hi?m cc t?n th?t th?c t? t?i ?a m Ng??i ???c b?o hi?m c ngh?a v? ph?i b?i th??ng ??i v?i th??ng t?t thn th? v thi?t h?i v? ng??i pht sinh t? m?t s? c? lun lun v?i ?i?u ki?n ny l s? c? ny x?y ra trong th?i gian d? n th?c hi?n v pht s?nh t? cc ho?t ??ng ???c di?n t? trong ph?n ph?m vi b?o hi?m .

3. Ph b?o hi?m:
Ph b?o hi?m = T? l? ph x S? ti?n b?o hi?m

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 23 Tháng 2 2013 08:45
 
PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ bảy, 23 Tháng 2 2013 08:42

1. ??i t??ng b?o hi?m
Cc thi?t b? gin khoan theo danh m?c ti s?n ???c b?o hi?m km theo, bao g?m gin khoan, c?u n?i, c?u thang ln xu?ng (nh?ng lo?i tr? Dolphin) v ton b? ti s?n nu trong danh m?c ti s?n ni trn thu?c quy?n s? h?u, quy?n qu?n l, quy?n trng nom, ch?m sc c?a ng??i ???c b?o hi?m khi chng ???c ?? trn cc gin khoan.

2. Ph?m vi b?o hi?m
Tun theo cc ?i?u kho?n, ?i?u ki?n v nh?ng ?i?m lo?i tr? ? ?y, b?o hi?m ny b?o hi?m m?i r?i ro thi?t h?i v?t ch?t tr?c ti?p x?y ra ??i v?i ti s?n ???c b?o hi?m v?i ?i?u ki?n l nh?ng thi?t h?i ? x?y ra khng ph?i l do s? thi?u m?n cn c?a ng??i ???c b?o hi?m, ng??i s? h?u hay ng??i qu?n l ti s?n ???c b?o hi?m ho?c b?t c? ng??i no trong s? h?.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 23 Tháng 2 2013 08:43
 
PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ bảy, 23 Tháng 2 2013 08:41

1. ??i t??ng b?o hi?m:
b?o hi?m ny b?o hi?m thn v? v my mc c?a s lan khoan bao g?m ton b? thi?t b?, d?ng c?, my mc, tr? ??, thi?t b? nng, v?t li?u, cung ?ng, ph? tng g l?p, thp v thi?t b? khoan, k?t c?u ch?u l?c, c?n khoan, ?ng ch?ng thnh gi?ng, ?ng khai thc khi chng ???c ?? trn s lan khoan v/ho?c tu neo ??u ? bn c?nh ho?c khu v?c ln c?n v ???c s? d?ng vo cng vi?c ? (nh?ng khng bao g?m b?n thn cc s lan v tu) v bao g?m c? c?n khoan ? trong gi?ng ?ang khoan v ton b? nh?ng ti s?n ???c li?t k ? ?y thu?c quy?n s? h?u ho?c trng nom cai qu?n c?a ng??i ???c b?o hi?m.

2. Ph?m vi b?o hi?m
Tun theo cc ?i?u kho?n, ?i?u ki?n v cc ?i?m ngo?i tr? quy ??nh, b?o hi?m ny b?o hi?m m?i r?i ro, t?n th?t v?t ch?t tr?c ti?p gy ra v?i ti s?n ???c b?o hi?m, v?i ?i?u ki?n l t?n th?t ? x?y ra ? khng ph?i do s? thi?u m?n cn c?a ng??i ???c b?o hi?m, ch? s? h?u hay ng??i qu?n l ti s?n ???c b?o hi?m hay do m?t trong nh?ng ng??i ?y gy ra.

3. Ph b?o hi?m:
Ph b?o hi?m = T? l? ph x S? ti?n b?o hi?m

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 23 Tháng 2 2013 08:42
 
PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ bảy, 23 Tháng 2 2013 08:40

1. ??i t??ng b?o hi?m:
b?o hi?m ny b?o hi?m cc gin khoan d?u v kh v thi?t b?, ti s?n c?a Ng??i ???c b?o hi?m ho?c ti s?n m Ng??i ???c b?o hi?m c trch nhi?m php l, bao g?m t?t c? cc d?ng c?, cc cng trnh di ??ng v thi?t b? c?a chng, my mc v?t t?, cc ph? tng, thp khoan, cc c?u trc h? t?ng, c?n khoan, c?n n?ng v thi?t b? khc c?u thnh c?a chng, c? trong khi l?p ??t v d?ng gin cho ho?t ??ng khoan ho?c tho d? cho vi?c v?n chuy?n. M?i h?ng m?c ho?c gin khoan ???c coi l m?t b?o hi?m ring r?.

2. Ph?m vi b?o hi?m:
b?o hi?m ny b?o hi?m m?i r?i ro thi?t h?i v?t ch?t ??i v?i ti s?n ???c b?o hi?m pht sinh t? nguyn nhn bn ngoi ngo?i tr? nh?ng ?i?m lo?i tr?.

3. Ph b?o hi?m:
Ph b?o hi?m = T? l? ph x S? ti?n b?o hi?m

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 23 Tháng 2 2013 08:41
 
Các bài viết khác...
« Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối »

Trang 1 trong tổng số 2

Th?m d ki?n

Trang web ny h?u ch cho?
 

Xem nhi?u nh?t

Visitors Statistics

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday61
mod_vvisit_counterYesterday187
mod_vvisit_counterThis week61
mod_vvisit_counterLast week1336
mod_vvisit_counterThis month4217

We have: 1 guests, 1 bots online
Ngy 24 Tháng 5 2015

Th?i ti?t


NguoiYenThanh.Com
Đang Tải Dữ Liệu

Xây dựng bởi Joomla!. Designed by: ThemZa value hosting Valid XHTML and CSS.

xem phim hanh donghay nhat xem phim moihay nhat xem phim hay nhat