forex trading logo

 

Home SẢN PHẨM BẢO HIỂM Bảo hiểm dầu khí
Bao hiem dau khi | Bảo hiểm dầu khí PVI
Điều khoản bảo hiểm thăm dò và phát triển năng lượng EDD 8/86 được sửa đổi (bảo hiểm khống chế giếng) PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ bảy, 23 Tháng 2 2013 08:45

1. Đối tượng bảo hiểm:
Giếng dầu, giếng khí hoặc giếng nhiệt năng:
- Đang khoan,  đang làm sâu,  đang được bảo dưỡng,  đang được tu bổ, đang được hoàn tất hoặc đang cải tạo cho đến khi hoàn  thành hoặc từ bỏ
- Đang sản xuất;
- Đang ở trong trạng thái tạm đóng;
- Đang ở trong trạng thái trám kín và từ bỏ

2. Phạm vi bảo hiểm
Phần I:
 bảo hiểm khống chế giếng
- Khống chế trở lại hoặc cố gắng khống chế trở lại giếng hoặc những giếng mất khả năng khống chế được bảo hiểm vì bất kỳ nguyên nào, bao gồm cả bất kỳ giếng nào khác được bảo hiểm bị mất khả năng khống chế do hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp của việc mất khả năng khống chế của giếng không được bảo hiểm,
- Dập tắt hoặc cố gắng dập tắt:
+ Đám cháy trên mặt đất hoặc dưới đáy nước phát ra từ giếng hoặc những giếng được bảo hiểm ở đây hoặc  phát ra từ  bất kỳ giếng nào khác bị cháy do hậu quả trực tiếp của việc mất khả năng khống chế của giếng hoặc những giếng được bảo hiểm ở đây 
+ Lửa trên mặt đất hoặc dưới đáy nước có thể gây nguy hiểm cho giếng hoặc những  giếng được bảo hiểm ở đây.

Phần II: bảo hiểm chi phí khoan lại 
- Người bảo hiểm đồng ý bồi thường cho Người được bảo hiểm những chi phí thực tế phát sinh một cách hợp lý để khôi phục lại hoặc khoan lại giếng được bảo hiểm hay một phần giếng được bảo hiểm bị tổn thất hay bị thiệt hại do hậu quả của một sự cố dẫn đến một khiếu nại lẽ ra đã  được bồi thường theo phần 1 của bảo hiểm này nếu như phần giữ lại của Người được bảo hiểm áp dụng đối với Phần 1 bằng không (0).

Phần III: bảo hiểm rò rỉ, ô nhiễm, nhiễm bẩn và việc làm sạch
- Chi phí khắc phục hậu quả hoặc tiền bồi thường thiệt hại về bản thân (chết người hoặc không chết người), tiền bồi thường về việc mất khả năng sử dụng tài sản bắt nguồn trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc rò rỉ, ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn phát sinh từ các giếng đượcbảo hiểm.
- Chi phí nhằm thực hiện hoặc cố gắng thực hiện việc di chuyển, triệt tiêu, thu gom những chất rò rỉ, gây ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn thoát ra từ các giếng được bảo hiểm.
- Chi phí bào chữa nhằm đối phó với bất kỳ khiếu nại nào bắt nguồn từ việc rò rỉ, ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn thực tế.

3. Phí bảo hiểm:
Phí bảo hiểm phu độ sâu của giếng theo đơn vị feet

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 23 Tháng 2 2013 08:47
 
Điều khoản bảo hiểm dự án xây dựng lắp đặt ngoài khơi PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ bảy, 23 Tháng 2 2013 08:44

1. Đối tượng bảo hiểm:
bảo hiểm này bảo hiểm cho các hoạt động được tiến hành trong quá trình thực hiện dự án với điều kiện các hoạt động này đã được tính trong giá trị bảo hiểm. Các hoạt động bảo hiểm này bao gồm: mua sắm nguyên vật liệu, xây dựng, chế tạo, hạ thủy, bốc dỡ hàng, vận chuyển trên đất liền, đường biển hoặc đường hàng không (bao gồm cả vận chuyển tại các cảng hay địa điểm theo yêu cầu), lưu kho, lai kéo, ràng buộc, lắp đặt, chôn lấp, lắp ráp và/hoặc các hoạt động ghép nối, kiểm tra và vận hành chạy thử, bảo trì, các hoạt động ban đầu và bảo dưỡng, các nghiên cứu, thiết kế, kỹ thuật, quản lý dự án, kiểm tra, chạy thử, đặt ống, đào hào, và vận hành. Các hoạt động bảo hiểm cũng bao gồm những hậu quả phát sinh trực tiếp từ các hoạt động khoan, nhưng chỉ khi có thông báo cho Người bảo hiểm và được Người bảo hiểm đồng ý.

2. Phạm vi bảo hiểm:
Phần I: Thiệt hại vật chất
Tuân theo các điều khoản/điều kiện và điểm loại trừ của bảo hiểm, Phần I bảo hiểm mọi rủi ro về tổn thất và/hoặc thiệt hại vật chất đối với các tài sản được bảo hiểm theo bảo hiểm, với điều kiện tổn thất hay thiệt hại đó phát sinh từ một sự cố trong thời hạn bảo hiểm.
Phần II: bảo hiểm trách nhiệm
Tuân theo các hạn mức trách nhiệm, điều khoản, điều kiện và các điểm loại trừ, Người bảo đồng ý bồi thường cho Người được bảo hiểm các tổn thất thực tế tối đa mà Người được bảo hiểm có nghĩa vụ phải bồi thường đối với thương tật thân thể và thiệt hại về người phát sinh từ một sự cố luôn luôn với điều kiện này là sự cố này xảy ra trong thời gian dự án thực hiện và phát sịnh từ các hoạt động được diễn tả trong phần “phạm vi bảo hiểm ”.

3. Phí bảo hiểm:
Phí bảo hiểm = Tỷ lệ phí x Số tiền bảo hiểm

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 23 Tháng 2 2013 08:45
 
Điều khoản bảo hiểm mọi rủi ro giàn khoan PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ bảy, 23 Tháng 2 2013 08:42

1. Đối tượng bảo hiểm
Các thiết bị giàn khoan theo danh mục tài sản được bảo hiểm kèm theo, bao gồm giàn khoan, cầu nối, cầu thang lên xuống (nhưng loại trừ Dolphin) và toàn bộ tài sản nêu trong danh mục tài sản nói trên thuộc quyền sở hữu, quyền quản lý, quyền trông nom, chăm sóc của người được bảo hiểm khi chúng được để trên các giàn khoan.

2. Phạm vi bảo hiểm
Tuân theo các điều khoản, điều kiện và những điểm loại trừ ở đây, bảo hiểm này bảo hiểm mọi rủi ro thiệt hại vật chất trực tiếp xảy ra đối với tài sản được bảo hiểm với điều kiện là những thiệt hại đó xảy ra không phải là do sự thiếu mẫn cán của người được bảo hiểm, người sở hữu hay người quản lý tài sản được bảo hiểm hoặc bất cứ người nào trong số họ.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 23 Tháng 2 2013 08:43
 
Điều khoản bảo hiểm mọi rủi ro sà lan khoan/giàn khoan di dộng PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ bảy, 23 Tháng 2 2013 08:41

1. Đối tượng bảo hiểm:
bảo hiểm này bảo hiểm thân vỏ và máy móc của sà lan khoan bao gồm toàn bộ thiết bị, dụng cụ, máy móc, trụ đỡ, thiết bị nâng, vật liệu, cung ứng, phụ tùng gá lắp, tháp và thiết bị khoan, kết cấu chịu lực, cần khoan, ống chống thành giếng, ống khai thác khi chúng được để trên sà lan khoan và/hoặc tàu neo đậu ở bên cạnh hoặc khu vực lân cận và được sử dụng vào công việc đó (nhưng không bao gồm bản thân các sà lan và tàu) và bao gồm cả cần khoan ở trong giếng đang khoan và toàn bộ những tài sản được liệt kê ở đây thuộc quyền sở hữu hoặc trông nom cai quản của người được bảo hiểm.

2. Phạm vi bảo hiểm
Tuân theo các điều khoản, điều kiện và các điểm ngoại trừ quy định, bảo hiểm này bảo hiểm mọi rủi ro, tổn thất vật chất trực tiếp gây ra với tài sản được bảo hiểm, với điều kiện là tổn thất đã xảy ra đó không phải do sự thiếu mẫn cán của người được bảo hiểm, chủ sở hữu hay người quản lý tài sản được bảo hiểm hay do một trong những người ấy gây ra.

3. Phí bảo hiểm:
Phí bảo hiểm = Tỷ lệ phí x Số tiền bảo hiểm

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 23 Tháng 2 2013 08:42
 
Điều khoản bảo hiểm mọi rủi ro thiết bị giếng khoan dầu và khí RRTB-02 PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ bảy, 23 Tháng 2 2013 08:40

1. Đối tượng bảo hiểm:
bảo hiểm này bảo hiểm các giàn khoan dầu và khí và thiết bị, tài sản của Người được bảo hiểm hoặc tài sản mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý, bao gồm tất cả các dụng cụ, các công trình di động và thiết bị của chúng, máy móc vật tư, các phụ tùng, tháp khoan, các cấu trúc hạ tầng, cần khoan, cần nặng và thiết bị khác cấu thành của chúng, cả trong khi lắp đặt và dựng giàn cho hoạt động khoan hoặc tháo dỡ cho việc vận chuyển. Mỗi hạng mục hoặc giàn khoan được coi là một bảo hiểm riêng rẽ.

2. Phạm vi bảo hiểm:
bảo hiểm này bảo hiểm mọi rủi ro thiệt hại vật chất đối với tài sản được bảo hiểm phát sinh từ nguyên nhân bên ngoài ngoại trừ những điểm loại trừ.

3. Phí bảo hiểm:
Phí bảo hiểm = Tỷ lệ phí x Số tiền bảo hiểm

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 23 Tháng 2 2013 08:41
 
« Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối »

Trang 1 trong tổng số 2

Thăm dò ý kiến

Trang web này hữu ích cho?
 

Xem nhiều nhất

Visitors Statistics

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday63
mod_vvisit_counterYesterday220
mod_vvisit_counterThis week389
mod_vvisit_counterLast week1598
mod_vvisit_counterThis month63

We have: 10 guests, 1 bots online
Ngày 01 Tháng 12 2015

Thời tiết


NguoiYenThanh.Com
Đang Tải Dữ Liệu

Xây dựng bởi Joomla!. Designed by: ThemZa value hosting Valid XHTML and CSS.